Zasady przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. W związku z tym, spełniając obowiązek wyrażony w art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) pragniemy przekazać kilka szczegółów na temat tego, w jaki sposób Kancelaria Prawna VenaGroup Gryc-Zerych i Kruk Sp. P. Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu przetwarza dane osobowe.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Prawna VenaGroup Gryc-Zerych i Kruk Sp. P. Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 17, tel.: +48 71 789 38 29, e-mail: biuro@venagroup.pl. W zakresie danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego administratorami Pana/Pani danych osobowych są r.pr. Ewa Gryc-Zerych i r.pr. Marta Kruk będące partnerami Kancelarii VenaGroup Gryc-Zerych i Kruk Sp. P. Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu.

2. Pana/Pani dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:
a) W celu udzielenia informacji przed zawarciem umowy o świadczenie usług prawnych, tj. podjęcia działań na Pana/Pani żądanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) W celu udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych oraz pism procesowych i innych dokumentów, to jest realizacji umowy o świadczenie usług prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeśli przetwarzanie danych szczególnej kategorii jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – zarówno w postępowaniu sądowym, administracyjnym, jak też postępowaniu pozasądowym – odbywa się ono na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO,
c) W celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, to jest przepisów proceduralnych określających dane, które powinny znaleźć się w odpowiednich pismach procesowych wystosowywanych w imieniu Mocodawcy – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 126 § 1 i 2 kpc, art. 63 § 2-3a kpa oraz pozostałymi przepisami określającymi wymogi formalne pism procesowych,
d) W celu rekrutacji personelu w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa i dla celów przyszłych rekrutacji do pracy/współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
e) W celu inicjowania lub utrzymywanie kontaktów biznesowych – na spotkaniach biznesowych i poprzez wymianę wizytówek – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
f) W celu kontaktu, w tym udzielania informacji i odpowiedzi na zapytania niezwiązane ze świadczonymi usługami prawnymi, a związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
g) Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej lub obrony naszych praw i tym samym przetwarzania Pana/Pani danych w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora,
którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw,
h) Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości,
i) Pana/Pani dane mogą być też przetwarzane w celu zapewnienia przez
Kancelarię bezpieczeństwa sieci i informacji, tj. zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług, które jest prawnie usprawiedliwionym celem administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. W zależności od celu przetwarzania, możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, NIP, REGON, adres zamieszkania.

4. Odbiorcy danych:
Dbanie o poufność Pana/Pani danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pana/Pani praw, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) członkowie zespołu Kancelarii (nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy),
b) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług oraz zarządzanie naszą Kancelarią. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi teleinformatyczne, firmy kurierskie i pocztowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego
wykonania powierzonych im usług,
c) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
d) dostawcy usług doradczych oraz wspierających (w szczególności kancelarie podatkowe),
e) adresaci pism kierowanych w Pana/Pani imieniu przez administratora danych, w tym sądy i inne organy.

5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że adresaci pism kierowanych w Pana/Pani imieniu przez administratora danych będą mieli swoje miejsce  zamieszkania lub siedzibę na tym terytorium.

6. Okres przechowywania danych:
Czas, przez jaki będziemy przechowywać Pana/Pani dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa,
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, czas realizacji tej umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania. W razie zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od czasu, w jakim zakończone zostaną wszystkie konieczne czynności wynikające z wykonywanej umowy o świadczenie usług prawnych, z tym jednak zastrzeżeniem, że po zakończeniu świadczenia usług prawnych Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z nawiązanego stosunku prawnego,
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania,
d) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe do czasu jej wycofania. Proszę pamiętać, że udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Po upływie wskazanych powyżej okresów, Pana/Pani dane zostaną usunięte.

7. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.
Jako osoba składająca wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących Pani/Panu praw, może Pani/Pan zostać́ poproszona/-y przez nas o odpowiedź na kilka pytań́ związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, które umożliwią̨ nam weryfikację Pani/Pana tożsamości. W celu realizacji swoich praw może Pani/Pan się z nami skontaktować za pomocą adresu biuro@venagroup.pl
Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany.

9. Przekazane dane osobowe objęte są tajemnicą zawodową radcy prawnego.  Administrator danych informuje, że w razie wątpliwości w zakresie przedstawionych informacji każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Administratora danych z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień. Wniosek, o którym mowa powyżej może Pani/Pan złożyć drogą elektroniczną na adres: biuro@venagroup.pl. Administrator danych udzieli odpowiedzi na wniosek w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.