Referencje

W latach 2008-2016 Kancelaria Prawna VenaGroup świadczyła pomoc prawną dla Klientów z wielu branż, w tym brała udział w następujących przykładowych projektach:

 • Prowadziła postepowania sądowe i mediacyjne przeciwko wiodącym, międzynarodowym firmom z branży IT oraz usług telekomunikacyjnych w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej na rynku polskim;
 • Skutecznie reprezentowała klientów zagranicznych przed sądem wspólnotowym w Polsce w sporach dotyczących obrony praw do wiodących światowych marek w branży kosmetycznej;
 • Prowadziła w imieniu polskich przedsiębiorców negocjacje z wieloma zagranicznymi podmiotami w branży kosmetycznej, odzieżowej, AGD, wzornictwa przemysłowego, doprowadzając do zachowania bądź korzystnego dla Klientów Kancelarii rozporządzenia prawami własności przemysłowej;
 • Opracowała dla Klientów z branż: turystycznej, kosmetycznej, usług marketingowych i szkoleniowych ogólnopolskie strategie akcji reklamowych, regulaminów sprzedaży pod kątem zgodności z prawem o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawem ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony danych osobowych oraz nieuczciwych praktyk rynkowych, w tym sprzedaży towarów i usług świadczonych w Internecie;
 • Opracowała projekty umów, opiniowała i negocjowała warunki wielomilionowych kontraktów wdrożenia i utrzymania oprogramowania komputerowego standardowego i dedykowanego w branżach: energetycznej, gazownictwa, szkolnictwa wyższego, przemysłu górniczego, zbrojeniowej, spożywczej, ubezpieczeniowej oraz AGD;
 • W 2014 r. dla wiodącej spółki międzynarodowego rynku IT i nowych technologii Kancelaria prowadziła obsługę prawną projektu w postaci opracowania umowy udostępnienia oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS) wraz z zakresem usług mających na celu dostosowanie rozwiązania IT Klienta pod potrzeby specyfiki branży kontrahenta dla międzynarodowej spółki z branży energetycznej. Kancelaria negocjowała z kontrahentem Klienta ostateczny kształt umowy oraz projekt integracji rozwiązania IT Klienta z dotychczas użytkowanym rozwiązaniem przez kontrahenta;
 • Opiniowała i negocjowała warunki kontraktów w zamówieniach dostaw i usług IT dla spółek, w tym w modelu SLA w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonywała audyty stanu prawnego i skutecznie zabezpieczała interesy Klientów zarówno na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego jak i etapie realizacji zamówień publicznych;
 • Opiniowała i negocjowała warunki wielu kontraktów hostingu w modelu Service Level Agreement (SLA);
 • Przeprowadzała kompleksowe audyty stanu prawnego oraz doradztwa prawnego projektów i analiz zamawianych dostaw i usług IT dla kontrahentów Klienta przy uwzględnieniu specyfiki branży kontrahentów, gwarancji i ogólnych warunków umownych na usługi informatyczne i nowych technologii, problemów na etapie procesu wdrożenia i utrzymania oprogramowania;
 • Prowadziła postępowania mediacyjne oraz postępowania sądowe w sprawach roszczeń związanych ze świadczeniem usług wdrożeniowych programów komputerowych, udostępniania i utrzymania oprogramowania, doprowadzając do uzyskania przez Klienta satysfakcjonującego rozwiązania sporu;
 • Opracowywała projekty umów, opiniowała i negocjowała warunki wielomilionowych kontraktów licencyjnych, zabezpieczaniu praw autorskich, umów poufności i know – how podczas dostarczania lub udostępniania nowych technologii;
 • Opiniowała i negocjowała warunki kontraktów ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz baz danych;
 • Negocjowała w imieniu Klienta warunki realizacji i zmian wielomilionowego kontraktu na wdrożenie i utrzymanie programu komputerowego w instytucjach publicznych, łącznie z usługą doradztwa biznesowego i prawnego na poszczególnych etapach realizacji umowy;
 • Reprezentowała skutecznie interesy wiodącego polskiego producenta tworzyw sztucznych uzyskując dla firmy gwarancję zachowania wyłączności prawa Klienta na terytorium kraju, co przełożyło się na uzyskanie prawa do wyłącznej produkcji i promocji wielu innych produktów Klienta;
 • Wielokrotnie opracowała strategie ochrony i transferu nowych technologii w branżach przemysłowych w wymiarze światowym i europejskim;
 • Opracowała strategię międzynarodowej ochrony marki dla polskiego producenta, ściśle współpracującego ze światowym liderem z branży IT;
 • Skutecznie prowadziła postepowania sporne w europejskim Urzędzie ds. znaków towarowych i wzorów przemysłowych (OHIM), doprowadzając do unieważnienia praw wyłącznych konkurencyjnych dla Klientów Kancelarii. Z sukcesem zakończyła również procesy pojednawcze przed OHIM w procedurze „opposition – cooling off period”;
 • Reprezentowała Klienta przed Sądem Polubownym w sprawie roszczeń związanych z instytucją „chargeback” wnosząc istotny wkład w analizę i zastosowanie tej instytucji w świetle prawa międzynarodowego do polskich umów agencyjnych;
 • Świadczyła doradztwo prawne w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych na rzecz wiodącej spółki z branży turystycznej;