Oferta

Zakres usług

Obsługa prawna w zakresie Kancelarii jest świadczona w postaci stałego, bieżącego doradztwa lub jednorazowych, doraźnych porad prawnych w zależności od potrzeb i wymagań Klientów.

Zespół Kancelarii Prawnej VenaGroup głównie specjalizuje się w:

  • Prawie własności przemysłowej (m.in. kompleksowe doradztwo w zakresie doboru oznaczeń firmy, tworzenie strategii ochrony praw wyłącznych t.j. wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, oznaczenia handlowe. Przygotowanie wezwań o zaniechanie naruszenia praw wyłącznych oraz obrona przed zarzutami naśladownictwa. Przygotowywania analiz i raportów i opinii z zakresu podobieństwa produktów i oznaczeń. Postępowania przed Sądem w sprawach ustalenia i ochrony praw własności przemysłowej oraz przed Urzędem Patentowym i EUIPO w sprawie obrony lub unieważnienia praw wyłącznych konkurencji),
  • Prawie nieuczciwej konkurencji (m.in. naśladownictwo produktów i oznaczeń, nieuczciwa reklama, rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, naruszenie zakazu konkurencji, ocena zagrożeń interesów przedsiębiorcy oraz ryzyka wprowadzania w błąd, prawna i praktyczna analiza porównawcza oznaczeń, procesy sądowe),
  • Prawie cywilnym i gospodarczym (m.in. bieżąca obsługa problemów związanych z prowadzeniem firmy, przygotowanie i opiniowanie umów cywilnych oraz kontraktów handlowych, ugody, przygotowanie opinii prawnych, udział w negocjacjach),
  • Prawie IT ( m.in. przygotowywanie umów z zakresu tworzenia oprogramowania, kompleksowa obsługa kontraktów wdrożeniowych, obsługa kontraktów utrzymania oprogramowania standardowego i dedykowanego, umowy licencyjne, doradztwo i nadzór prawny nad realizacją umów udostępniania oprogramowania w modelu Software-As-A-Service SAAS oraz hostingu w modelu Service Level Agreement SLA, dochodzenie roszczeń, w tym kar umownych z tytułu wadliwie świadczonych usług),
  • Prawie autorskim (m.in. zwalczanie naruszeń osobistych i majątkowych praw autorskich, projekty i opiniowanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, licencje, transfer praw, zabezpieczenia, dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia takich praw),
  • Prawie świadczenia usług drogą elektroniczną (m.in. audyt oraz sporządzanie regulaminów sprzedaży towarów lub usług w internecie, sposoby pozyskiwania i ochrona danych osobowych konsumentów, ocena zgodności z prawem umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa z konsumentami, przygotowanie zawiadomień do UOKiK-u),
  • Prawie zamówień publicznych (m.in. przygotowanie specyfikacji zamówień, opiniowanie umów i dokumentacji przetargowej, przygotowanie odwołania do KIO i skargi do Sądu Okregowego na orzeczenia KIO, bieżące doradztwo w zakresie każdego z trybów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, audyt procedur udzielania zamówień publicznych),
  • Prawie farmaceutycznym ( m.in. doradztwo w zakresie reklamy produktów leczniczych/suplementów diety/kosmetyków/żywności, akcje marketingowe, opracowanie strategii ochrony opakowań i oznaczeń produktów, ochrona przed naruszeniami praw wyłącznych do własnych produktów, opiniowanie umów handlowych, doradztwo w zakresie GMP- Dobrej Praktyki Wytwarzania, zamówienia publiczne w farmacji oraz prowadzenie postępowań administracyjnych przed GIF, GIS i UOKiK),
  • Prawie pracy (m.in. przygotowanie dokumentacji pracowniczej, umowy o pracę, wypowiedzenia, rozwiązania stosunku pracy, odszkodowania, urlopy, regulaminy),
  • Prawie procesowym przed Sądami wszystkich instancji i postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym w Warszawie. Polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oferujemy również zastępstwo procesowe przed sądem wspólnotowym t.j. XXII Wydział SO w Warszawie do spraw naruszeń unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą prosimy o kontakt z Kancelarią bezpośrednio lub za pomocą naszego formularza, dostępnego w zakładce kontakt. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. W przypadku problemu prawnego spoza naszej specjalizacji, zapewnimy Państwu pomoc współpracujących z nami renomowanych Kancelarii.