Świadczymy bieżącą obsługę przedsiębiorców, doradzamy jak najlepiej chronić swoje prawa wyłączne, oraz jak skutecznie walczyć z nieuczciwą konkurencją. Zabezpieczamy prawa autorskie firmy. Przygotowujemy właściwe dla danej branży procedury świadczenia usług przez internet, zwłaszcza w obrocie konsumenckim. W zakresie branży IT zapewniamy profesjonalne doradztwo od momentu tworzenia oprogramowania, aż po jego dystrybucję, wdrożenie i serwis opiekowy. Prowadzimy procesy sądowe w sprawach gospodarczych oraz reprezentujemy Klientów przed organami administracyjnymi.

W przypadku zgłoszeń do krajowych, wspólnotowych lub międzynarodowych Urzędów (znaków towarowych, wzorów czy wynalazków) świadczymy samodzielne doradztwo prawne lub zapewniamy zastępstwo doświadczonych Rzeczników Patentowych. Wykonujemy badania zdolności i czystości praw wyłącznych przed ich zgłoszeniem.

Reprezentujemy także klientów, w tym podmioty zagraniczne w postepowaniach spornych (sprzeciwy wobec decyzji o udzieleniu praw wyłącznych i unieważnienia patentów, praw ochronnych oraz prawa z rejstracji) przed polskim Urzędem Patentowym oraz w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Europejskim Urzędem Własności Intelektualnej EUIPO w Alicante w Hiszpanii.

Prawo własności przemysłowej

m.in. kompleksowe doradztwo w zakresie doboru oznaczeń firmy, tworzenie startegii ochrony praw wyłącznych t.j. wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, oznaczenia handlowe. Przygotowanie wezwań o zaniechanie naruszenia praw wyłącznych oraz obrona przed zarzutami naśladownictwa. Przygotowywania analiz i raportów i opinii z zakresu podobieństwa produktów i oznaczeń. Postępowania przed Sądem w sprawach ustalenia i ochrony praw własności przemysłowej oraz przed Urzędem Patentowym i EUIPO w sprawie obrony lub unieważnienia praw wyłącznych konkurencji.

Prawo autorskie

m.in. zwalczanie naruszeń osobistych i majatkowych praw autorskich, projekty i opiniowanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, licencje, transfer praw, zabezpieczenia, dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia takich praw.

Prawo IT

m.in. przygotowywanie umów z zakresu tworzenia oprogramowania, kompleksowa obsługa kontraktów wdrożeniowych, obsługa kontraktów utrzymania oprogramowania standardowego i dedykowanego, umowy licencyjne, doradztwo i nadzór prawny nad realizacją umów udostepniania oprogramowania w modelu Software-As-A-Service SAAS oraz hostingu w modelu Service Level Agreement SLA, dochodzenie roszczeń, w tym kar umownych z tytułu wadliwie świadczonych usług.

Prawo procesowe

zastępstwo przed Sądami wszystkich instancji oraz w postepowaniach spornych przed Urzędem Patentowym w Warszawie. Polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oferujemy również zastępstwo procesowe przed sądem wspólnotowym t.j. XXII Wydział SO w Warszawie do spraw naruszeń unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Prawo nieuczciwej konkurencji

m.in. naśladownictwo produktów i oznaczeń, nieuczciwa reklama, rozpowszecnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, naruszenie zakazu konkurencji, ocena zagrożeń interesów przedsiębiorcy oraz ryzyka wprowadzania w błąd, prawna i praktyczna analiza porównawcza oznaczeń, procesy sądowe.

Prawo cywilne i gospodarcze

m.in. bieząca obsługa problemów związanych z prowadzeniem firmy, przygotowanie i opiniowanie umów cywilnych oraz kontraktów handlowych, ugody, przygotowanie opinii prawnych, udział w negocjacjach.

Kontakt z Kancelarią

Kancelaria Prawna "VenaGroup"
Gryc-Zerych i Kruk SP.P. Radców Prawnych
Ul. Ofiar Oświęcimskich 17, IIIp.
50-069 Wrocław